ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

- អាសយដ្ឋាន ភូមិធ្នង់ សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

- Address: Thnoung village, Rokarkrao district, Daun Keo town, Takeo provinve

- ទូរស័ព្ទ ០១២ ២៥៥ ០៤១

- Phone number: 012 255 041

- អ៊ីម៉ែល pdatakeo68@gmail.com

- Email address: nhepsron168@gmail.com/pdatakeo68@gmail.com

- ហ្វេសប៊ុក www.facebook.com/pdaff-takeo

- Facebook: www.facebook.com/pdaff-takeo

- គេហទំព័រ៖ http://takeo.maff.gov.kh

- Web page: http://takeo.maff.gov.kh

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter